• Agenda algemene ledenvergadering

  11 nov 2021
 • Agenda algemene ledenvergadering donderdag 18 november 

  aanvang 20.30 (dit is de juiste tijd!) in de Muizenval (kantine)

   

  1. Opening

   

  1. Vaststelling notulen ALV 14 november 2019

   

  1. Stand van zaken bestuur en verkiezing bestuursleden

  Voorstel om volgende leden officieel te benoemen als bestuurslid: Bob van Tol (duo Voorzitter)

  Astrid Heijkamp (duo Voorzitter)  
  Lars Haverbus (Secretaris)

   

  1. Stand van zaken Jeugd

  2. Stand van zaken senioren

   

  1. Financieel verslag van de penningmeester

   

  1. Verslag kascommissie, verkiezing kascommissie

   

  1. Vaststelling begroting, contributie

   

  1. Vaststelling nieuwe statuten (voorstel op website onder kopje Vereniging https://www.vvjisp.nl/statuten)

  besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordig is. Indien je niet op de vergadering aanwezig kunt zijn vragen we je iemand anders of het bestuur te machtigen zodat het besluit genomen kan worden

   

  1. Rondvraag

   

  1. Afsluiting
  Stemrecht tijdens ledenvergadering

  Alle leden of hun officiële vertegenwoordiger zijn uitgenodigd voor het bijwonen van deze vergadering waarbij men ook mag meestemmen over beslissingen. Als vrijwilliger ben je uiteraard van harte uitgenodigd om mee te luisteren, maar heb je geen stemrecht, dat is formeel uitsluitend voorbehouden aan de leden.