Algemene ledenvergadering 2015

Dames en heren voetbalvrienden van de VVJisp, op donderdag26 november 2015 wordt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering gehouden. Dit is moment waarop allerhande club aangelegenheden de revue passeren.

KOMT ALLEN!

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen algemene ledenvergadering 27 november 2014
 4. Verslag secretariaat
 5. Verslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing nieuwe kascommissie
 8. Verslag jeugdvoorzitter
 9. Stand van zaken privatisering
 10. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar Wendy Rabenberg
  Verkiesbaar nieuwe bestuursleden Sven Meijn, Tjeerd Beijaard en Sander Smit
 11. Rondvraag
 12. Sluiting