Aankondiging Algemene Ledenvergadering vv Jisp 2018

Donderdag 22 november 2018
Aanvang: 21.00 uur

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Notulen algemene ledenvergadering 23 november 2017

4. Verslag secretariaat

5. Verslag penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Verkiezing nieuwe kascommissie

8. Verslag jeugdcoördinator

9. Stand van zaken privatisering

10. Bestuursverkiezing

– Aftredend en niet herkiesbaar Jaap Luttik (Voorzitter)

– Verkiesbaar Hans Seitner (Voorzitter)

Er zijn nog meerdere openstaande functies binnen onze voetbalvereniging Jisp. 
Tot een dag voor aanvang van de vergadering kunnen kandidaten zich
aanmelden.

11. Rondvraag

12. Sluiting