algemene ledenvergadering 23 november

Algemene ledenvergadering Donderdag, 23 november 2017

Aanvang 20.00 uur

 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen algemene ledenvergadering  10 november 2016
 4. Verslag secretariaat
 5. Verslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing nieuwe kascommissie
 8. Verslag jeugdcoördinator
 9. Stand van zaken privatisering
 10. Bestuursverkiezing (VACATURES)

Aftredend en niet herkiesbaar Bianca Busse (Penningmeester)

Aftredend en niet herkiesbaar Henk Mak (Wedstrijdsecretaris & Sponsoring

Aftredend en niet herkiesbaar Sven Meijn (Voetbal Technische Zaken)

 1.    Rondvraag
 2.    Sluiting
Aanwezige bestuursleden Jaap Luttik, Ron Luttik, Bianca Busse, Tjeerd Beijaard, Sander Smit, Jos Wezel,
Sven Meijn en Henk Mak